UA-55638352-1

Hypotéka pre mladých

Hypotekárny úver pre mladých (so štátnym príspevkom pre mladých) sa poskytuje za účelom získania, rekonštrukcie, dostavby nehnuteľnosti na území SR, ktorá slúži na celoročné bývanie a je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti.
Štátny príspevok pre mladých nie je možné uplatniť na nadobudnutie pozemku ani pri refinancovaní alebo konsolidácii úverov.

Žiadateľ o hypotekárny úver pre mladých musí byť fyzická osoba vo veku 18 – 35 rokov, čiže oň musíte požiadať najneskôr v posledný deň pred 35. narodeninami.

O štátny príspevok pre mladých môžu požiadať aj manželia, ale obaja samostatne musia spĺňať vekovú a príjmovú podmienku. Rovnako to platí aj pre prípadných spoludlžníkov

Percento štátneho príspevku pre mladých sa určuje každoročne zákonom o štátnom rozpočte. V súčasnosti je štátny príspevok pre mladých vo výške 3% z ktorých 2% poskytne žiadateľovi štát a 1% banka.

Štátny príspevok pre mladých sa poskytne na hypotekárny úver najviac zo sumy hypotekárneho úveru 50.000 € na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie, a to aj v prípade manželov alebo nadobúdania takejto nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva.

Podmienky získania štátneho príspevku pre mladých:

 • vek od 18 do 35 rokov
 • priemerný mesačný hrubý príjem klienta za predchádzajúci kalendárny rok môže byť najviac vo výške 1,3 násobku priemernej hrubej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve. Výška hrubého príjmu sa stanovuje vždy na príslušný kvartál
 • poskytuje sa na prvých 5 rokov splácania hypotekárneho úveru
Maximálny príjem žiadateľov o štátny príspevok pre mladých od 1.7.2014
Od 1. apríla 2014 sa znižuje príjmová hranica o 85,80€ z doterajšej sumy 1153,10€ na sumu 1067,30€. Stanovená hranica priemerného hrubého mesačného príjmu je odvodená z nominálnej mzdy v národnom hospodárstve za prvý kvartál roku 2014. Hodnota nominálnej mzdy za toto obdobie bola 821€. V praxi to znamená, že nárok na štátny príspevok pre mladých si môžu uplatniť individuálni žiadatelia, ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný hrubý mesačný príjem 1067,30€. Ak je solidárnych spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3-násobku. V prípade manželov je táto suma vo výške 2134,60 €.

Výhody hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých:

 • získanie úveru aj bez vlastnej hotovosti a bez nutnosti predošlého sporenia
 • splatnosť až 30 rokov (čo má za následok pomerne nízku splátku)
 • ak žiadateľovi, alebo žiadateľom nepostačuje príjem na výšku požadovanej sumy, môže k hypotéke pristúpiť aj rućiteľ, ktorý podmienky na získanie štátneho príspevku nespĺňa!
 • možnosť získať štátny príspevok aj na 100% hypotéku (100% LTV)!
 • znížená úroková sadzba o 3% na prvých až 50 000€ z výšky hypotekárneho úveru aj pri 100% LTV!
 • možnosť odkladu splátok istiny na prvé dva roky
 • možnosť predčasných splátok kedykoľvek počas prvých 5 rokov od priznania príspevku.

Nevýhody hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých:

 • dokladovanie účelu použitia finančných prostriedkov
 • založenie nehnuteľnosti v prospech banky
 • možnosť predčasného splatenia bez poplatku je obmedzená, najčastejšie obdobím fixácie úroku
 • poplatky za spracovanie úveru, vedenie úverového účtu
 • pri predčasnom splatení celého hypotekárneho úveru do 4 rokov od priznania príspevku musí klient vrátiť vyplatený štátny príspevok späť

Povinnosti banky voči mladému žiadateľovi (po dobu 5 rokov):

 • zníži úrokovú sadzbu o výšku štátneho príspevku
 • umožní odloženie splatenia istiny
 • umožní mimoriadnu splátku bez poplatkov

Nárok na príspevok zaniká:

 • nedodržaním účelu
 • prevedením hypotekárneho úveru na inú osobu
 • prevod je však možný na blízku osobu, ak spĺňa podmienky získania hypotekárneho úveru pre mladých
 • splatením hypotekárneho úveru pred uplynutím 4 rokov od poskytnutia hypotekárneho úveru
 • predložením nepravdivých údajov o príjme
 • predložením nepravdivých údajov o veku
 •  v prípade úmrtia alebo zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prechádza nárok na štátny príspevok pre mladých na osobu, na ktorú prechádzajú záväzky z hypotekárneho úveru
Nezabudnite na to, že po ukončení 5-ročného štátneho príspevku sa úroková sadzba úveru zdvihne o 3 %, čo spôsobí zvýšenie mesačnej splátky. Aké veľké bude navýšenie mesačnej splátky závisí od celkovej výšky úveru, môže ale výrazne zasiahnuť domáci rozpočet.
Hypotekárny úver pre mladých je výraznou pomocou pre mladé rodiny a môžeme ho odporučiť každému, kto splní podmienky na jeho získanie

Požiadajte o bezplatnú a nezáväznú ponuku
na hypotéku zo všetkých bánk a znalecký posudok nahnuteľnosti ZADARMO
TIPY A TRIKY NA VÝHODNÚ HYPOTÉKU
Pripravili sme pre Vás 10 strán zaujmavých rád a tipov. Stiahnite si ich zadarmo. Vložte svoj email a obdržíte link na stiahnutie.